Login Form

Now 3 guests online
Home
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับหมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]