Login Form

Now 3 guests online
Home
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”ให้กับครูของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบสำหรับคุณครู โดยสามารถสร้างและจัดชุดข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระวิชา ระบบจะทำการสลับข้อ สลับตัวเลือกจากคลังข้อสอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ของข้อสอบและตัวเลือก นักเรียนสามารถฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet,Smartphone อีกทั้งนักเรียนและคุณครูสามารถทราบผลการสอบได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ในวันที่  23  มกราคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]