Login Form

Now 11 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : โรงเรียนสมุทรปราการ
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ : รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง 1295
2 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสมุทรปราการ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 1337
3 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 1676
4 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางยุพา ดอกรัก 1588
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ฉวีวรรณ บุญรัตน์ 2901
6 รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สฤษดิ์ สดแสงจันทร์ 2462
7 รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะฯ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 4549
8 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 2581
9 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : มารินทร์ ภักติวงษ์ 3749
10 ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย รายวิชา ค40202 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สาวิทตรี สุรารักษ์ 4915
11 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ศุภรัตน์ ภักติวงษ์ 3475
12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ : ชวาลาธวัช เจริญผล 2812
13 ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. : วิไล แจ่มเจริญ 13306
14 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : สุธาสินี วิชยุทธ์ 3732
15 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ : นวพร ประกอบผล 3463
16 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประโยค : อรพิณ สุขใจ 4242
17 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : อุบลศร๊ เจริญผล 3636
18 รายงานการใช้ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : สุจินดา พัชรภิญโญ 4043
19 รายงานการใช้ชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ(ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ : สำราญ คงทิพย์ 3487