Login Form

Now 115 guests online
Home วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ /VISION

    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  พร้อมรับประชาคมอาเซียน  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  นำโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

    Our students have a high level of achievement according to the national academic standards. Are proficient in technology, have high moral values and are ready to welcome the Asean community, practicing sufficiency economy in world class standards school.

 

พันธกิจ/ MISSION  


1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา  โดยบูรณาการหลักสูตร  สื่อ  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

1. To develop and encourage our students to be in members of the Asean. The students can be good in academics, communicate in two languages, use higher thinking skills, do creative work and be responsible members of society.
2. To provide the best education.
3. To encourage teachers to be innovative and use technology for the efficient management of education according to international standards.
4. To develop a system of education that encourages students to participate and be involved.

 

เป้าประสงค์ / OBJECTIVE 


1. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  พร้อมรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ
3. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  และมีการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ
ในการจัดการศึกษา

1. For students to acquire, skills and good behavior according to national and international education standards.
2. To provide a quality education by a professional faculty.
3. To have a faculty qualified for delivering a student-centered education.
4. To have a highly qualified management team that is ready to interact and collaborate with other educational institutions
.


 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่อังสนา
School’s tree : Pradu Angsana