Login Form

Now 1 guest online
Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2554

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 จากวันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 และสอนชดเชยในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554โดยใช้ตารางสอนวันจันทร์
                
อนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินโครงการ “คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูและนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งโครงการฯได้จัดทำวารสารรายเดือน Energy Mind Award เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้มอบให้กับทางโรงเรียน จำนวน 151 ฉบับ ตัวแทนห้องขอรับได้ที่
ครูสุมณ หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานฯ
               
ประกวด 
กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดวีดีโอคลิป ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีทั้งภาพและเสียงได้อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติไทย และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554  ขอรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้ เปิดโลกอาเซียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กอาเซียน (โดย ดร.วิริยะ บุณยะนิวาสน์)
     1.เด็กอาเซียนต้องมีภาวะผู้นำ
     2.ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
     3.เห็นและรู้ปัญหานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง

เฉลยคำถามประจำวัน ในร่างกายมนุษย์มีอะไรเป็นส่วนที่แข็งที่สุด....ฟัน
ผู้โชคดี วิชดา 1/7,  ครูสุระพิณ 2/2, ญาดา 3/10, ครูพัฒนา 4/7, ครูสุภาพรรณ 4/9

คำถามประจำวัน  ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีกี่ประเทศ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 135