Login Form

Now 2 guests online
Home ข่าวสั้นประจำวัน
ข่าวสั้นประจำวัน : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ
ข่าวสั้นประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

เทิดพระเกียรติ
โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมพิธี การแต่งกายชุดข้าราชการ               
           
ขอปันน้ำใจสู่ชาวดอย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยดำรง หมู่บ้านปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีนักเรียนชาวเขามีความยากจนมากจึงขอรับบริจาค เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการ อาหารแห้ง ขนม ฯลฯ โดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้าน (ต้องการเป็นอย่างมาก) ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทยและงานประชาสัมพันธ์ รับบริจาคถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2554

สาระน่ารู้  
ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ
    ความเพียร 
คนขยันคือคนที่ทำสม่ำเสมอ ตื่นแต่เช้า ตีสี่ก็ตีสี่เรื่อยไป แล้วทำอะไรก็ทำเป็นระเบียบ
มีตารางเวลาบังคับ ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถึงเวลานั้นทำเรื่องนั้น ถึงเวลานี้ทำเรื่องนี้ วันหนึ่งเราทำได้หลายเรื่อง เพราะรู้จักจัดการให้เป็นระเบียบ แล้วก็ทำเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง เรียกว่าเป็นคนมีความเพียร “วิริเยน ทุกขมจเจติ คนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร” 
                                                            
    คุณค่าของเวลา
พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนคิดว่า “วันคืนล่วงเลยไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่” การคิดเช่นนี้ทำให้รู้คุณค่าของเวลา เวลาผ่านไปมิได้ผ่านไปเปล่าๆ แต่ทำให้ชีวิตของเราแก่ และใกล้ความตายเข้าไปจึงต้องนึกไว้เสมอๆ ว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

เฉลยคำถามประจำวัน   บังอะไรอยู่ในโรงหนัง...บังอยู่ได้
ผู้โชคดี  ณัฐินันท์ 1/4,  ครูนิภาพร 1/12,  ครูสุระพิณ 2/2,  อรจิรา 5/9, นพาภรณ์ 6/9

คำถามประจำวัน นันทบุรีเป็นชื่อเดิมของจังหวัดอะไร 
ก.น่าน   ข.นนทบุรี   ค.นครนายก  ง.สิงห์บุรี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 135