Login Form

Now 2 guests online
Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 244

 326

 570

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 255

 301

 556

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 223

 322

 545

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 218

 335

 553

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 184

 325

 509

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 166

 306

 472

รวม

 1,290

 1,915

 3,205

             ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559