Login Form

Now 4 guests online
Home ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ
PDF พิมพ์ อีเมล
 


นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการ


เกิดวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2501  ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ.2521 เริ่มรับราชการ ครู 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2524 อาจารย์ 1 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2534 อาจารย์ 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
 พ.ศ.2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2545 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ่อวิทยาคม ขังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  ***************************************

 

 

นายทำนอง  รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารวิชาการ

 

เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2512
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขา วิชาดุริยางคศาสตร์
กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา บริหารการศึกษา
- ประวัติรับราชการ
  พ.ศ. 2537บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร".ตาก
  พ.ศ. 2546 ครูชำนาญการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
  พ.ศ. 2553 ครูชำนาญการโรงเรียนสมุทรปราการ
  พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  
  พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ 

   ***************************************

 

 

 นายวิสูตร  ยอดสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล


เกิดวันที่ 22  พฤษภาคม  2514
ค.บ.วิทยาลัยครูนครราชสีมา สาขา ฟิสิกส์
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ 2550-2558  หัวหน้างานวัดผล  โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ


   ***************************************

 

 

นางพรทิพย์  ก้องอุบล
     รองผู้อำนวยการ
     กลุ่มบริหารทั่วไป

 

เกิดวันที่ 3 มีนาคม  2509
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปริญญาโท : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.เอี่ยมสุรีย์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการ รร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

   ***************************************