Login Form

Now 11 guests online
Home ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ
PDF พิมพ์ อีเมล
 


นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการ


เกิดวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2501  ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ.2521 เริ่มรับราชการ ครู 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2524 อาจารย์ 1 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2534 อาจารย์ 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
 พ.ศ.2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2545 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ่อวิทยาคม ขังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  ***************************************

 

 

นายทำนอง  รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารวิชาการ

 

เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2512
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขา วิชาดุริยางคศาสตร์
กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา บริหารการศึกษา
- ประวัติรับราชการ
  พ.ศ. 2537บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร".ตาก
  พ.ศ. 2546 ครูชำนาญการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
  พ.ศ. 2553 ครูชำนาญการโรงเรียนสมุทรปราการ
  พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  
  พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ 

   ***************************************

 

 

 นายวิสูตร  ยอดสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล


เกิดวันที่ 22  พฤษภาคม  2514
ค.บ.วิทยาลัยครูนครราชสีมา สาขา ฟิสิกส์
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ 2550-2558  หัวหน้างานวัดผล  โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ


   ***************************************

 

 

นางพรทิพย์  ก้องอุบล
     รองผู้อำนวยการ
     กลุ่มบริหารทั่วไป

 

เกิดวันที่ 3 มีนาคม  2509
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปริญญาโท : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.เอี่ยมสุรีย์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการ รร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

   ***************************************