Login Form

Now 1 guest online
Home คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ

ลำดับ
ที่
 ชื่อสกุล ตำแหน่ง 
 1.นายสุรอรรถทองนิรมลผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานกรรมการ
 2.นายอดุลอนุชปรีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 3.นายประเสริฐ
เสมอจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 4.นายสุรพันธ์สหธน
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 5.ผศ.ชูชาติ
เชิงฉลาดผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 6.นายวิชัยจันทร์จำรูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 7.นายเลียง
ตันสุวรรณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 8.พระมหาประเทือง 
ทีปขม.โมผู้แทนองค์กรศาสนา
 กรรมการ
 9.พระมหาอนันต์
อมโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
 กรรมการ
 10.นายนันทชัยนิ่มสิริวังโส
ผู้แทนองค์กรชุมชน
 กรรมการ
 11.นายปิติชาติไตรสุรัตน์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
 12.นายบัลลังก์
คนเที่ยง
ผู้แทนผู้ปกครอง
 กรรมการ
 13.นายสมนึก
เชื้อทองผู้แทนครู กรรมการ
 14.พ.ต.ท.วัลลภวรรณกูล
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
 15.นายชาญสินธุ์กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
 กรรมการและเลขานุการ