Login Form

Now 3 guests online
Home อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์โรงเรียนสมุทรปราการ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียนสมุทรปราการ
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน : คุณธรรมนำชีวิต
Identity : A life with good morals


 ปรัชญาของโรงเรียน : รักโรงเรียน  เพียรทำดี
Philosophy : Do good for our school


 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักการเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ร่าเริงแจ่มใส  ใฝ่คุณธรรม
Uniqueness : Focus on learning  Good deeds  Discipline  Liveliness  Morality

 
คำขวัญของโรงเรียน : ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษ  ลูกสาวงามดุจกุลสตรี

 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน : 1. วิชาการเป็นเลิศ
                                             2. ยึดมั่นในคุณธรรม

 
ค่านิยมของโรงเรียน : รู้รักสามัคคี  มีสัมมาคารวะ

 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน : การทำงานเป็นทีม

 * แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)